Privacy Statement

Modernleerhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Modernleerhuis doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die Modernleerhuis verzamelt tijdens uw interacties met Modernleerhuis, zoals wanneer u onze website(s) bezoekt, diensten afneemt, u abonneert op nieuwsbrieven, enzovoort.

Modernleerhuis houdt zich hierbij uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat Modernleerhuis in ieder geval:

 • Uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Passende technische en / of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, met inachtneming het bepaalde in dit privacy statement
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren

Verantwoordelijke

Modernleerhuis is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Modernleerhuis
E-mail: info@modernleerhuis.nl

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen zijn:

Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel

 • Bedrijfsgegevens zoals uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-nummer, KVK-nummer, bankgegevens (IBAN-nummer/BIC en naam rekeninghouder)
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, (post)adres en telefoonnummer(s)
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn opgenomen

Modernleerhuis verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken uit andere bronnen, zoals het handelsregister, het kadaster of door openbare bronnen te gebruiken.

Doel en grondslag van de verwerking

Modernleerhuis verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te verlenen op uw verzoek of ter uitvoering van de overeenkomst
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere marketingcommunicatie, die voor u van belang kunnen zijn
 • Voor sollicitatieprocedures
 • Om Modernleerhuis onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website, voor klanttevredenheids- en / of marktonderzoeken

Over het algemeen verwerkt Modernleerhuis uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals bovenstaand aangeven. Wanneer Modernleerhuis uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Modernleerhuis dient het gebruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende grondslagen:

 • Voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst,
 • Voor de naleving van een wettelijke plicht,
 • U geeft toestemming voor de verwerking, of
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang

Beveiliging persoonlijke gegevens

Modernleerhuis neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hierom heeft Modernleerhuis dan ook bijpassende technische en organisatorische maatregelen genomen, ook indien nodig met / bij derden waarmee wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit dan graag zo spoedig mogelijk, zodat hiertegen direct de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Modernleerhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Register

Modernleerhuis houdt als verantwoordelijke een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van Modernleerhuis plaatsvinden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Modernleerhuis van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Modernleerhuis of door een van haar verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Modernleerhuis kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

Modernleerhuis
E-mail: info@modernleerhuis.nl

Klikgedrag op de website

Op de website van Modernleerhuis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Modernleerhuis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Modernleerhuis maakt géén gebruik van analytische en tracking cookies.


Bezoeken aan andere websites

Op de website van Modernleerhuis treft u links aan naar andere websites. Modernleerhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring / het privacy statement van de site die u bezoekt.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Modernleerhuis kan uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, zoals IT-providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden.
 • Toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Modernleerhuis deelt persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en / of indien dit wettelijk is vereist. Indien Modernleerhuis van mening is dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, vraagt Modernleerhuis uw goedkeuring voordat Modernleerhuis uw persoonlijke gegevens deelt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigingen

Modernleerhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacy beleid van de organisatie.

Contactgegevens

Voor vragen over of een nadere toelichting op dit privacy statement kunt u contact opnemen via:

Modernleerhuis
Tel.: 0174 730 419
E-mail: info@modernleerhuis.nl